Roczne
Półroczne
Pięcioletnie

Przeglądy roczne

Przepisy Prawa budowlanego zobowiązują właścicieli, administratorów lub zarządców obiektów do corocznych przeglądów obiektów budowlanych. Ich celem jest weryfikacja sposobu użytkowania obiektu budowlanego pod względem zgodności z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym. Kontroli corocznej podlega w szczególności instalacja gazowa oraz przewody kominowe.

Przeglądy półroczne

Przepisy Prawa budowlanego zobowiązują właścicieli, administratorów lub zarządców obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 do wykonania przeglądu co pół roku wraz ze zgłoszeniem przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przeglądy pięcioletnie

Budynki kontrolowane co pół roku lub co rok podlegają także przeglądom pięcioletnim. Okresowe przeglądy pięcioletnie charakteryzują się szerszym zakresem badań w szczególności instalacji budynku i jego otoczenia. Przegląd pięcioletni obejmuje dodatkowo analizę otoczenia budynku oraz szczegółowe pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.