Przedmiary robót
Inwestorskie
Ofertowe
Inwentaryzacje budynków

Przedmiar robót

Wykonujemy przedmiary robót. Nasze przedmiary zawierają opis wszystkich prac budowlanych czy instalacyjnych w kolejności ich wykonania oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych materiałów (KNNR, KNR, PKZ itp.). Przedmiary robót zawierają obliczenie ilości poszczególnych robót (np. metry kwadratowych ścian, posadzek, stropów, tynków, powierzchnię malowania, itp.). Przedmiar nie zawiera żadnych cen, a jedynie odpowiednie rubryki do wypełnienia przez potencjalnych wykonawców. Przedmiar robót jest przydatny w trakcie przetargów, na etapie wyboru firmy, która ma realizować inwestycję.

Kosztorys inwestorski

Sporządzamy kosztorysy inwestorskie które służą do ustalania kosztu całej planowanej inwestycji poprzez ustalenie konkretnych cen materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia za pracę sprzętu i pracowników. Kosztorys ten pozwala określić koszty wykonania poszczególnych etapów prac, a także koszt wykonania różnych elementów budynku (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.). Zaletą tego typu kosztorysu jest możliwość finansowego przeanalizowania różnych wariantów rozwiązań budowlanych.

Kosztorys ofertowy

Wykonujemy i weryfikujemy kosztorysy ofertowe składane przez potencjalnych wykonawców. Kosztorysy ofertowe są wykonywane na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót. Jeżeli udostępnimy dokumentację i przedmiar kilku firmom, to przy wyborze wykonawcy będziemy mieli możliwość uwzględnić najkorzystniejszą propozycję. Nie zawsze najtańsza oferta jest najlepsza. Na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu inwestorskiego znamy już koszty inwestycji – jeżeli oferta wykonawcy jest dużo tańsza w porównaniu z kosztorysem inwestorskim, to należy ją dokładnie sprawdzić. Często okazuje się, że wykonawca zatrudnia pracowników o bardzo niskich kwalifikacjach lub proponuje ceny materiałów wybrakowanych. Jeżeli planujemy skorzystać z takiej oferty, najbezpieczniej będzie zlecić weryfikację kosztorysu.

Kosztorys powykonawczy

Sporządzamy kosztorysy powykonawcze w przypadku wystąpienia zamian w stosunku do umowy, przedmiaru i kosztorysu ofertowego. W praktyce (poza ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym) prawie zawsze zachodzi konieczność wykonania kosztorysu powykonawczego, szczególnie przy pracach remontowych. Wynika to często z niedokładnie sporządzonych przedmiarów lub też zmian zakresu robót.

Inwentaryzacje budynków

Wykonujemy inwentaryzacje budowlane istniejących budynków. Wykonaną inwentaryzację przekazuje inwestorowi w formie papierowej i elektronicznej. Sporządzenie inwentaryzacji zachodzi w przypadku konieczność odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej i archiwalnej jak również gdy dokonano jego przebudowy lub planowana jest zmiana sposobu użytkowania.